KORONA – Oppdatert 13.08.2021

Oppdatert 13. august 2021:

Treninger:

 • Både barn og voksne kan trene og delta på fritidsaktiviteter både ute og inne. De er unntatt fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.


Idrettsarrangement/kamper:

 • Barn og voksne kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Tilskuere på offentlige arrangement:

Uten test eller koronasertifikatInnendørsUtendørs
Faste tilviste plasserInntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasserInntil 400 personer (200 x 2 kohorter)Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Med test eller koronasertifikat
Faste tilviste plasser50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)
Uten faste plasser50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Møter etc.:

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Inntil 20 personer i private hjem.

Oppdatert 21. juni 2021:

Treninger:

 • Både barn og voksne kan trene og delta på fritidsaktiviteter både ute og inne. De er unntatt fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det er dermed åpnet for trening i kontaktidrett også for voksne fra 18. juni.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.


Idrettsarrangement/kamper:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.

Tilskuere på offentlige arrangement:

Uten test eller koronasertifikatInnendørsUtendørs
Faste tilviste plasserInntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasserInntil 400 personer (200 x 2 kohorter)Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Med test eller koronasertifikat
Faste tilviste plasser50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)
Uten faste plasser50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Møter etc.:

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Inntil 20 personer i private hjem

Oppdatert 17. april 2021:

RETNINGSLINJER FOR BREDDEIDRETTEN FRA 16. APRIL

Kongsvinger kommune har besluttet å følge de nasjonale retningslinjene for breddeidretten.

Gjeldende nasjonale smittevernveileder forventes kjent: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Det betyr følgende:

Treninger:

 • Barn og unge under 20 år kan trene som normalt og er unntatt fra anbefalingen om en meters avstand når dette er nødvendig for å drive med aktiviteten, gitt at treningen gjennomføres i henhold til idrettens gjeldende smittevernveileder.
 • Interne treningskamper og hospitering mellom alderstrinn i samme idrettslag er tillatt, men det enkelte idrettslag må fortløpende gjøre en vurdering av omfanget av denne samhandlingen på tvers av etablerte kohorter.

For hver samhandling man tillater utover opprinnelig kohort, økes antallet nærkontakter betraktelig, og kan medføre at unødvendig mange spillere/ trenere vil komme i karantene dersom smitte bekreftes. Økt samhandling på tvers av kohorter vil gjøre idrettetlagene mer sårbare.

 • Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.
 • Voksne (over 20 år) kan har organisert trening innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst en meters avstand.
 • Voksne (over 20 år) kan ha organisert trening utendørs, så lenge de kan holde minst en meters avstand. Anbefalt gruppestørrelse utendørs er inntil 20 personer.

Arrangement:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementer-treningsareal-og-garderober#iidrettsarrangementer

Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening/ treningskamper uten publikum.

 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Gjeldende maksantall må følges.
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses, med unntak av:
  • idrettsarrangement utendørs som ikke innebærer nærkontakt (f.eks. orientering, ski), for barn og unge under 20 år, dersom det kun er deltakere fra samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning. Gjeldende maksantall må følges.
 • Ved idrettsarrangementer skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. 

Møter:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand#arrangementer-pa-offentlig-sted

 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.
 • Årsmøter/medlemsmøter mv. kan avvikles innendørs (med inntil 100 personer) dersom deltakerne sitter på faste, tilviste plasser (utplasserte stoler, benker mv) med 1 meters avstand.  Uten faste, tilviste sitteplasser er det kun tillatt med inntil 10 personer.
 • Styremøter kan avholdes i klubblokaler etc. dersom deltakerne sitter på faste anviste plasser med 1 meters avstand.
 • Dersom styremøter avholdes i private hjem, gjelder regelen om at man ikke kan ha flere enn 5 besøkende.

Oppdatert 07. april 2021:

Breddeidrett:

Breddeidrett for barn og unge under 20 år gjenåpnes fra 8.4.21. Dette gjelder både innendørs og utendørs aktiviteter. Det anbefales sterkt å avlyse konkurranser, treningskamper og hospiteringer. Det vil gjøres en ny vurdering av tiltaket dersom smittetallene øker.

Oppdatert 23. mars 2021:

Idrettsrådets rolle og vurdering i forbindelse med anbefalt stans i trening/kamper i breddeidretten.

Rollene er som følger:

 1. Krisestaben i Kongsvinger kommune har besluttet å anbefale at kamper og treninger i breddeidretten bør avlyses til over påske.
 2. Kongsvinger Idrettsråd har formidlet dette til idrettslagene og samtidig støttet anbefalingen ved å anmode idrettslagene om å følge den.
 3. Så er det opp til hvert enkelt idrettslag å beslutte hvordan de vil forholde seg til kommunens anbefaling.

Kongsvinger Idrettsråd har støttet kommunens anbefaling ut fra følgende:

 • De siste dagers tilfeller av smitte i Kongsvinger har forskjellige og ukjente smitteveier, hvilket betyr at man p.t. ikke har kontroll på spredning av smitten
 • Vi vet fra andre kommuner at mulig mutert virus spres mer og raskere enn hva man er vant med fra tidligere
 • Vi vet fra andre kommuner at spredningen har vært størst i aldersgruppen 0 – 19 år
 • Den beste «medisinen» mot stor spredning er at hver enkelt innbygger har færrest mulig nærkontakter

Vi tror derfor det er bra for idretten i Kongsvinger at det tas tak på et tidlig tidspunkt. Vi tror det vil ha større negative konsekvenser for idretten fremover dersom vi får et stort ukontrollert smitteutbrudd i kommunen. Siden det nå kun er en uke til påske når idrettsaktiviteten vanligvis er lavere enn ellers, har vi vurdert ulempene ved å ta en tidlig «påskeferie» som liten i forhold til risikoen for en lengre fremtidig nedstengning av idretten ved et større ukontrollert utbrudd.

Vi har også den 19. mars videreformidlet en beskjed fra kommunen om at de fra i dag og frem til 7. april stenger tilgangen til kommunale gymsaler og idrettshaller.

Oppdatert 22. januar 2021:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. 

Oppdatert 4. januar 2021:

NASJONALE RETNINGSLINJER OG ANMODNING FRA KOMMUNEN.

Kongsvinger kommune skriver i sin pressemelding at de forventer og har tillit til at innbyggere, arbeidsgivere, idretts- og kulturliv vil følge de nasjonale anmodningene. Dersom regionen skal unngå et nytt smitteutbrudd, er vi helt avhengige av at alle etterlever de anbefalte tiltakene. I praksis betyr det at alle skal holde seg mest mulig hjemme de neste 14
dagene.

På regjeringens hjemmeside står følgende som berører idretten:

Sosial kontakt

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt).

Idrett

– Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
– Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Oppdatert 28. desember 2020:

Forutsatt at smittetallene ikke går opp, har kommunen som intensjon å oppheve de lokale forskriftene knyttet til stenging av ubemannede treningssentre, stans av gruppetrening på bemannede treningssentre og stans i breddeidrett voksne over 19 år fra 5. januar 2021.

Oppdatert 11. desember 2020:

Representanter fra idrettsrådet og kommunen avholdt et digitalt møte torsdag ettermiddag, og kommunens krisestab har i sitt møte i dag landet på følgende når det gjelder breddeidretten:

«Lokal forskrift knyttet til breddeidrett for barn og unge opp til og med 19 år oppheves fra og med 15.12.2020. Det anmodes sterkt om å følge generelle smittevernregler og spesielle anbefalinger i henhold til ulike bransjeveiledere.

Det anbefales sterkt å utsette sosiale sammenkomster og ikke gjennomføre
konkurransevirksomhet med unntak av individuell utendørsidrett.

Lokal forskrift som berører breddeidrett for voksne forlenges frem til og med mandag 04.01.2020.»

Det gjennomføres med andre ord en gradvis gjenåpning av breddeidretten hvor barn og unge prioriteres først, men det er en sterk anbefaling om ikke å gjennomføre innendørs konkurransevirksomhet (selv om det ikke er ulovlig).